Verdieping

Hoe denkt u over God?

Over God heeft bijna ieder mens wel een mening.

Sommigen loochenen het bestaan van een God, anderen houden zich niet met die vraag bezig omdat ze vinden dat de mens zich zover heeft  ontwikkeld dat ze God of een religie niet meer nodig hebben. Bij een groot aantal mensen wekt de gedachte aan God weerstand op en een veel gehoord verwijt is: ‘als God liefde is, waarom …’.

Het bewijs dat God niet bestaat is nog nooit geleverd.
Als God niet bestaat dan zou dat grote consequenties hebben. Dat zou betekenen dat de mensen zouden kunnen doen wat ze willen. Welk mens zou bovendien het gezag hebben om op moreel gebied iets goed- of iets af te keuren. Als God niet zou bestaan dan zouden we overgeleverd zijn aan ‘het recht van de sterken’, aan moordenaars, dictators, verkrachters, criminelen en aan ieder mens die geweld pleegt om zichzelf te verrijken of om zijn ideologie te verspreiden.

Bovendien zou alle moeite en verdriet, maar ook zouden alle hulpvaardigheid, toewijding, opoffering en goede daden die een mens in zijn leven heeft gedaan totaal zinloos zijn.

Nee, als God niet zou bestaan dan zou het leven zonder waarde en doelloos zijn; voor vele mensen zou het zelfs ‘een verschrikkelijke wrede grap’ zijn.

Bovendien zou er nooit een moment komen dat de mensen die gemoord, geroofd, gelogen, gemanipuleerd hebben; kortom dat alle mensen die kwaad en onrecht hebben gedaan ter verantwoording zullen worden geroepen voor de dingen die zij in hun leven gedaan hebben.

Misschien vindt u dat God moet ingrijpen in deze wereld en dat Hij het onrecht, het geweld, het kwaad, ziekte, lijden en verdriet een halt toe moet roepen. Maar als God zou ingrijpen dan zou Hij het oordeel over alle kwaad en ongerechtigheid moeten uitoefenen en welk mens zou dan aan Zijn oordeel ontkomen?

En wees eens eerlijk; is God werkelijk alleen verantwoordelijk voor alle vreselijke dingen die hier op aarde gebeuren? Of zijn ook mensen schuldig aan ellende, verdriet en dood.

Moa, Stalin en Hitler hebben samen naar schatting 102 tot 157 miljoen slachtoffers gemaakt. Drie regeringsleiders uit de recente geschiedenis die een onvoorstelbaar leed en ellende over deze wereld hebben gebracht. Als God niet zou bestaan dan hebben zij dit ongestraft kunnen doen en zou er niemand zijn die hen eens ter verantwoording zou roepen voor hun daden!

Maar misschien zegt u ‘Wat moet ik met een goede God die rechtvaardig is; wat zie ik daarvan? Het leven is gemeen, oneerlijk en er is ziekte, lijden, kwaad en onrecht. Als er een God is dan kun je toch alleen maar boos op Hem worden? Als Hij er is en als Hij Liefde en Almachtig is, dan zou Hij toch de macht hebben om dingen te verhinderen, te voorkomen of te veranderen? En Hij laat het maar gewoon gebeuren. Wat is dat voor een God, moet ik daarin geloven?’

Er is inderdaad veel lijden en onrecht en er zijn veel dingen die wij niet begrijpen. Wij leven in ‘een gebroken’ wereld vol ‘brokken’ en ‘gebrokenheid’.

In het begin van deze wereld – direct na de schepping van de mens – heeft de satan de mens tegen God opgezet waardoor de mens zondigde en er een breuk kwam tussen God en de mens. God had het zo anders bedoeld; lees maar eens de eerste en de laatste bladzijde van de Bijbel.

 

Maar God heeft in de gevallen wereld waarin ellende en dood heersen toch een antwoord gegeven. Niet door tekst en uitleg te geven of door een beschouwingen of verantwoording te geven; nee, te midden van deze ‘brokken’ staat een kruis. Midden in de wereld die ‘Auschwitz’ kon bedenken werd Gods liefde zichtbaar.

Hij klaagde Zijn vervolger niet aan maar Hij bad om vergeving voor degenen die Hem kruisigden.

Gods Zoon, de Heere Jezus, werd ‘het Slachtoffer’ van het verzet van de mens tegen God. Hij kwam naar deze aarde en leefde temidden van de mensheid waar Hij alleen maar goed deed. Maar Hij werd verworpen en aan een kruis gespijkerd en zelfs toen Hij vals beschuldigd en bespot werd liet Hij Zich beschuldigen en bespotten en ging er niet tegenin. Hij schuwde het lijden niet; integendeel, Hij nam deel aan het lijden van de mens.

Door Zijn verzoenend lijden aan het kruis werd de kloof die tussen God en de mens was weer gesloten. Door Zijn verlossingswerk, door Zijn verzoenend lijden is de weg tot God, die door de zonde gesloten was, weer geopend voor iedereen die Zijn verlossingswerk in geloof aanneemt.

Je kunt God van heel veel dingen beschuldigen en Hem verantwoordelijk houden voor alle ellende, lijden, ziekte en dood waardoor de wereld gekenmerkt wordt.

Maar God wil het goed hebben met jou. Hij wil jou verzoenen, Hij wil je verlossen van de zonden die je gedaan hebt.

Wijs Hem toch niet af; wat hou je over als je God niet wilt, als je Hem blijft afwijzen?

Je vragen, verdriet, angst, moeite en pijn zullen dan blijven totdat je zult sterven.

‘De brokken’ niet het laatste woord.

Er is hoop! God heeft beloofd dat Hij alles eenmaal goed zal maken wat door de mens is vernietigd.

Ja, er zal ook een moment komen dat Hij alle mensen ter verantwoording zal roepen voor de ellende en voor de wandaden die zijn gedaan hebben.

Voor Bijbelse gelovigen zal er ook een moment zijn dat God een antwoord gaat geven op alle raadsels en vragen die wij hebben en Hij zal alle tranen van de ogen afwissen.

Zij zullen dan in de hemel zijn, een plaats van onvoorstelbare vreugde.

Hier is één ding voor nodig; een keus voor Hem door het persoonlijk aannemen van Zijn verzoeningswerk. God dwingt niemand maar nodigt iedereen uit om tot Hem te komen.

Hij respecteert uw keus dus denk hier goed over na.

Wanneer u meer wilt weten klik dan op: http://www.frissewateren.nl 
Daar vindt u tal van artikelen en Bijbelstudies die u verder kunnen helpen.

Boekingen, bestellingen of meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@goednieuwsachterhoek.nl.

Voorproefje van ons koor?

Bedankt voor uw bezoek!

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We zien u graag terug bij een concert van ons koor of gewoon een gesprek!

Copyright 2024 – Goednieuws Achterhoek