Wat is de Bijbel voor jou?

De Bijbel
Misschien hebt u nog nooit ‘kennisgemaakt’ met de Bijbel of kent u de Bijbel alleen ‘van horen zeggen’. 
De Bijbel is het geschreven Woord van God. Dat betekent dat God door middel van de Bijbel tot mensen spreekt. De Bijbel is de bron van waaruit je kunt weten wie God is, wat de oorsprong en toekomst van de wereld is maar ook hoe Gods handelen met de mens, met Israël en de Christenheid is geweest in de geschiedenis maar ook in de toekomst zal zijn. God wil ons door de Bijbel heen dingen laten zien die wij anders niet zouden kunnen weten, zoals Zijn genade en Zijn liefde voor mensen!  

Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse biblia, dat ‘boeken’ betekent.
Het is een verzameling van 66 heilige geschriften (boeken) en heeft goddelijk gezag. Alle 66 geschriften zijn door verschillende mensen, door God geïnspireerd, op verschillende tijden en plaatsen tot stand gekomen en later samengevoegd tot één Boek, de Bijbel. De Bijbel is het meest verspreide boek ter wereld geworden. Er zijn ongeveer 2,5 miljard exemplaren over de wereld verspreid.

Vorm van de Bijbel
De Bijbel bestaat uit 2 hoofddelen: het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Het OT is vóór Christus geboorte ontstaan en het NT ná Christus geboorte. 
Beide hoofddelen bevatten historische, poëtische, leerstellige en profetische Boeken.
De betekenis van de Boeken van het Oude Testament voor ons is dat de dingen die Gods volk in het verleden zijn overkomen, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons die nu leven  (1 Korinthe 10 vers 6).

Inhoud van de Bijbel
Het OT (39 boeken) begint bij de schepping van deze wereld en de zondeval van de mens en het NT (27 boeken) eindigt met toekomstige dingen: dingen die op deze aarde zullen gebeuren voordat God Zijn heerschappij in de toekomst weer zal vestigen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Dat feit ligt nog voor ons. 
Het hoofd onderwerp van de Bijbel is de Heer Jezus. De Heer Jezus, de Zoon van God, die Mens is geworden om ons, zondaars (mensen die niet voldoen aan Gods heiligheid) met God te verzoenen en ons daardoor een mogelijkheid te geven om in de hemel te komen.

66 Boeken, 1 Bijbel
De Bijbel is geschreven door 40 personen in zo’n 1500 jaar.
De samenvoeging van de heilige, door God geïnspireerde geschriften tot één Boek is een werk van God en mensen geweest. God heeft de geschriften ingegeven, ze gezag verleend en erkenning bij mensen bewerkt. Mensen hebben het gezag van de Schriften erkend, de Boeken als heilig aangemerkt en ze tot één Boek gebundeld.
De Heer Jezus Christus Zelf beriep Zich tijdens Zijn leven op aarde op hetgeen geschreven stond. Hij zei verschillende malen:  ‘Er staat geschreven’.

Is de Bijbel waar?
De vraag ‘Is de Bijbel letterlijk waar?’ is moeilijk om in een paar zinnen te zeggen. De eigenlijke vraag is, welke tekst moet letterlijk, dan wel symbolisch begrepen moet worden.
Een houvast voor uitleg is de Bijbel zelf: zij helpt ons meestal vast te stellen of een gedeelte letterlijk dan wel symbolisch verstaan moet worden. De Schrift ‘legt zichzelf uit’, d.w.z. een bepaald gedeelte wordt soms beter begrepen door andere gedeelten erbij te nemen.
Een voorbeeld: heeft Adam letterlijk bestaan of is het verhaal symbolisch? Uit andere Bijbelgedeelten dan Genesis kan men afleiden dat Adam – naar de letter van Genesis – heeft bestaan als de eerste mens die God geschapen heeft.

De Bijbel, Gods Woord
De Bijbel vermeldt feiten en gebeurtenissen die o.a. betrekking hebben op God, engelen, historische dingen, mensen, natuur, geschiedenis en zelfs de toekomst. Ook laat de Bijbel de oorsprong zien van dingen die wij eigenlijk heel gewoon vinden (mannen/vrouwen; huwelijk, schepping, zondeval, de dood, lijden, verval, oorlog en conflicten, enz. enz.). De Bijbel is een bron van absoluut gezaghebbende kennis. De Bijbel is Gods Woord en verdient ontzag, geloof en gehoorzaamheid.

Misbruik van de Bijbel
De Bijbel kan op drie manieren worden misbruikt:

  1. door iets weg te laten
  2. door iets toe te voegen
  3. door inlegging, ‘herinterpretatie’ en omduiding.

Voorzeggingen bewijzen betrouwbaarheid
In tegenstelling tot menselijke voorzeggingen zijn al veel van Gods voorzeggingen (profetieën) zeer nauwkeurig uitgekomen. Dit is natuurlijk logisch want de Bijbel is het Woord van onze Alwetende God. Hij overziet verleden, heden en toekomst. Hij heeft ons zelfs toekomstige gebeurtenissen verkondigd.
Het aantal voorzeggingen van de Bijbel zijn naar schatting 2500 stuks waarvan al 2000 voorzeggingen tot in bijzonderheden zijn vervuld. 500 voorzeggingen zijn op dit moment nog niet vervuld. Tot de vervulde voorzeggingen behoren de meer dan 300 voorzeggingen betreffende de eerste komst van de Heer Jezus als Messias naar deze aarde en voorzeggingen over Zijn geboorte, leven, lijden en sterven.
De Bijbelse voorzeggingen hangen met elkaar samen. De ene voorzegging vereist vaak eerst de vervulling van een andere, een soort ‘proces in stappen’ ( eerst het 1000 jarig Rijk en als dat eindigt komt er een nieuwe hemel en aarde).
De 2000 veelal zeer gedetailleerde voorzeggingen die al zijn uitgekomen zijn het bewijs van de goddelijke ingeving van de Bijbel. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de vervulling van Bijbelse voorzeggingen op toeval berust. Een wetenschapper (P.W. Stoner) nam 16 specifieke voorzeggingen van de 300 voorzeggingen aangaande de eerste komst van Christus op aarde. Hij berekende de kans dat deze voorzeggingen door toeval zijn uitgekomen astronomisch klein is, namelijk 1 op 1045 (het getal 1 met 45 nullen).

Veel van de 500 nog onvervulde profetieën gaan over de korte tijd die aan het Vrederijk voorafgaat. Een deel van deze profetieën gaan over gebeurtenissen die over de hele wereld komen en die op verschillende plaatsen gebeuren. Ze spreken van hongersnoden,aardbevingen, hitte, onstuimige zeeën, onlusten en oorlogen, een wereldwijd financieel transactiesysteem, een wereldwijd religieus systeem en politieke activiteit op wereldniveau.

En u, wat heeft de Bijbel u te zeggen?
Welke plaats heeft de Bijbel in het leven van de gemeente die u (misschien) bezoekt? Wordt er over de Bijbel gesproken als over een menselijk boek of als het Woord van God? Wordt er veel nadruk gelegd op enkele thema’s al ziekte, gezondheid, de Wet, over de ‘sociale kanten’ van de Bijbel of is de Heer Jezus en Zijn verlossingswerk het hoofdthema van de prediking?

Maar de vraag is ook wat de invloed van de Bijbel op uw leven is. Hebt u behoefte om de Bijbel te lezen om God en zijn genade te leren kennen maar ook om Zijn wil met uw leven te ontdekken?  Of zijn voor u alle andere dingen die te zien en te horen zijn belangrijker?
De Bijbel spreekt over dingen die je anders nooit zult leren kennen, zoals uw toekomst en de toekomst van deze wereld.
Lees de Bijbel: het is Gods Woord aan u!

Boekingen, bestellingen of meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@goednieuwsachterhoek.nl.

Voorproefje van ons koor?

Bedankt voor uw bezoek!

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We zien u graag terug bij een concert van ons koor of gewoon een gesprek!

Copyright 2024 – Goednieuws Achterhoek